Årsstämma 2024

När: 22 mars 2024, kl. 08:00 – 09:30
Var: Textile Fashion Center
Adress: Skaraborgsvägen 3a, Borås

Årsstämma
Creative Cluster Innovation Hub Väst, Ekonomisk förening
Fredag 22a mars, kl 08.00-09.30. Frukost serveras från 07.45
Textile Fashion Center, Borås. Lokal Cotton, plan 2.

Som medlem i Creative Cluster är du varmt välkommen till föreningens Årsstämma. Alla medlemsföretag har varsin röst, förutsatt att medlemsavgiften är betald.

Vid årsstämman ska följande ärenden behandlas:

 1. mötets öppnande och upprättande av röstlängd
 2. val av ordförande vid stämman och dennes anmälan av protokollförare
 3. val av två protokollsjusterare, tillika rösträknare
 4. frågan om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
 5. styrelsens årsredovisning och revisorns berättelse
 6. fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut med anledning av årets vinst eller förlust
 7. fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 8. eventuella arvoden till förtroendevalda
 9. styrelseval enligt § 14
 10. revisorsval enligt § 16
 11. fastställande av medlemsavgift nästkommande år
 12. val av eventuell valberedning
 13. eventuella propositioner och motioner

Stadgarna återfinns på hemsidan och andra mötesaktuella handlingar skickas ut ett par dagar före mötet till berörda/anmälda.

Anmälan krävs, ange ev specialkost.
Varmt välkommen önskar styrelsen genom Pia och Ingrid

Bokningar

Bokningen är stängd för detta evenemang.