Årsstämma

När: 15 mars 2023, kl. 08:30 – 10:00
Var: Textile Fashion Center, lokal Denim
Adress: Skaraborgsvägen 3, 50630 Borås

Dags för årsstämma för föreningen.

Du som medlem är varmt välkommen, en röst/medlemsföretag gäller förutsatt att man betalat in sin medlemsavgift.

Vi börjar med kaffe och smörgås (anmäl gärna ev kostavvikelse) och stämman drar igång kl 09. Vi ses i lokalen Denim i Textile Fashion Center.

Dagordning:
1. mötets öppnande och upprättande av röstlängd
2. val av ordförande vid stämman och dennes anmälan av protokollförare
3. val av två protokollsjusterare, tillika rösträknare
4. frågan om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
5. styrelsens årsredovisning och revisorns berättelse
6. fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut med anledning av årets vinst eller förlust
7. fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
8. eventuella arvoden till förtroendevalda
9. styrelseval enligt § 14
10. revisorsval enligt § 16
11. fastställande av medlemsavgift nästkommande år
12. val av eventuell valberedning
13. eventuella propositioner och motioner
– Beslut om omformulerade paragraferna §3 och §14 i stadgarna.

Stadgarna och andra mötesaktuella handlingar hittar du inom kort här på hemsidan.